กิจกรรม

คหกรรมฯถ่ายทอดเทคโนโลยี SMEs วันที่ 4

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย งานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช ได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ ในงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” โดยมี อาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอด “การผลิตเต้าฮวยนมสด/เต้าฮวยผลไม้” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล