กิจกรรม

Freshy Party ราตรีสีส้มปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร จัดกิจกรรม Freshy Night ในธีม งานวัด FOOD SERVICE ความสนุกสนาน “สไตล์งานวัด” โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร