กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 58

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 และนักศึกษาเทียบโอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาและสร้างคามสัมพันธ์อันดีคณาจารย์ รุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ด้วยกัน วันที่ 2-4 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี