กิจกรรม

วันรพีรำลึก มทร.พระนคร

ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เข้าร่วมงานวันรพี เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (เทเวศร์) มทร.พระนคร