กิจกรรม

คหกรรมฯ ประชุมประจำภาคการศึกษา 1/2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดประชุมเพื่อชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ ผลการปฏิบัติงานของคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินดีมาก วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา