กิจกรรม

โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่สู่โลกดิจิตอล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดอบรมโครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่สู่โลกดิจิตอล โดยมี ดร. สมคิด แซ่หลีดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ เพื่อฝึกทักษะเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 2104 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร