กิจกรรม

ศึกษาดูงาน โครงการสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมเพื่อก้าวสู่อาเซียน

วันที่ 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อการแข่งขันในโอกาสเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่บุคลากรภายในคณะให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน ในช่วงเช้าเดินทางศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ณ กรุงเทพฯ และ ในช่วงบ่ายศึกษาดูงานสถานประกอบการ สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิด จังหวัดนครปฐม วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดกรุงเทพฯและนครปฐม