กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับ 2 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับรางวัลสำคัญจากการแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 (ระดับภาค) จัดโดยกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2588 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ทำให้ได้มาซึ่ง 2 รางวัลสำคัญ ได้แก่
1. รางวัลเหรียญเงิน สาขาผู้ประกอบอาหาร โดย นาย ดนุสรณ์ โอนหอม นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร การแข่งขันด้วยสาขาการประกอบอาหาร
2. รางวัลเหรียญเงิน สาขาช่างจัดดอกไม้ โดยนาย กบินทร์ สารัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ การแข่งขันด้วยการจัดดอกไม้ ทั้งนี้ยังได้รับคัดเลือกในเก็บตัวแข่งขันในระดับชาติต่อไป