กิจกรรม

งาน”เจ้าฟ้านักภาษาสืบสานภูมิปัญญาไทย และ โครงการหนังสือเพื่อน้อง”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “เจ้าฟ้านักภาษาสืบสานภูมิปัญญาไทย และ โครงการหนังสือเพื่อน้อง ฉลอง 60พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ภายในงานมีการจัดประกวดศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย กระทง ดอกไม้ธูปเทียนแพ และพวงมาลัยข้อพระกร โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5ท่านดังนี้ 1.ผศ.คนึงนิจ กัณหะกาญจน จะกรรมการฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาจัดดอกไม้ 2. อ.ดุษฏี สัมภวคุปต์ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ศาลายา(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) สำนักพระราชวัง 3. อ.พรทิพย์ ทิพนา ผช.ผู้อำนวยการ วิทยาลัยในวังหญิง สำนักพระราชวัง 4. อ.วรรณา มณีนุตร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช และ 5. อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ทางคณะได้เปิดสอนการทำมาลัยจากลูกปัดให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดย อ.อนุสรณ์ ใจทน อ.นิอร ดาวเจริญพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และ น.ส.อัมพวัน ยันเสน เจ้าหน้าที่งานศิลปวัฒนธรรมเป็นวิทยากร วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร