งานเทศกาลวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 2558 วันที่1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงและสาธิตศิลปะวัฒนธรรมการแกะสลักผลไม้ไทย ศิลปะการร้อยมาลัย-ดอกไม้สด และศิลปะการพับดอกบัว เนื่องในงานเทศกาลวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปวงประชารักษาศีล 5 ด้วยภักดี วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร