กิจกรรม

คหกรรมฯ สอบสัมภาษณ์รับตรง

ศูนย์สอบโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รวมจำนวนผู้เข้าสอบ 200กว่าคน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์