กิจกรรม

The Oscars

งานกิจกรรม สโมสรนักศึกษาและชมรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ Goobye Senior’54&56 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา โดยใช้คอนเซ็ปต์ธีมแต่งตัวภายในงาน ” The Oscars” จัดขึ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา