กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มจพ. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นผู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม เดินทาง เข้าชม วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และนมัสการพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเถาะ) พร้อมทั้งเข้าชมการทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งเรียกว่า “ผ้าลายน้ำไหล” ที่หมู่บ้านไทลื้อ ณ จังหวัดน่าน วันที่2 เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย เข้าชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ ไร่บุญรอด การปลูกข้าวบาร์เลต์ และ ไร่ชากว่า 600ไร่ และวันสุดท้ายเดินทางสู่ ไร่ฉุยฟง ดูการวิธีการเก็บและขั้นตอนการเก็บใบชาอู่หลง ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2558