กิจกรรม

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 58

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเตรียม ความพร้อมสหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ท่านพระครูสังฆรักษปรีชา ฐิตญาโณ วัดเทวราชกุญชร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ศีลธรรมและจริยธรรมในการทำงาน และอาจารย์กนกทิพย์ ประกอบกุล และ อาจารย์น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์ อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล คุณชลัมพ์ ประคองทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษกับการสมัครงาน วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ให้กับนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง 2402 อาคารเรือนปัญญา