กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกของงานอาชีพและเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้รับเกียรติจากคุณโชษิตรา สุริยะวงศ์ บริษัท CRG แนะนำการเขียน RESUME ให้หน้าสนใจ เทคนิคการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน การแต่งหน้าเพื่อไปสมัครงาน และบุคลิคภาพ พร้อมทั้งการเปิดรับสมัครจากสถานประกอบการกว่า 20 สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ หอประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์