ข่าวประกาศ

บัณฑิตตกคางที่สําเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 มีความประสงคขอเขารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่มีความประสงคไมขอเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

11272283_1121080497918675_469402620_n