กิจกรรม

ดอกไม้ประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่องานอาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่4 ปบค/2 จัดสัมนาวิชาการเรื่อง “ดอกไม้ประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่องานอาชีพ” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว และ ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำวิชาสัมมนาคหกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา จัดขึ้นวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทรพระนคร