กิจกรรม

รดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย รศ.ดวงสุดา เตโชติรส และรศ.บุษรา สร้อยระย้า ในโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดย มีผศ.ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา         ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

01 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 IMG_1275 IMG_1276 IMG_1295 IMG_1312 IMG_1315 IMG_1317 IMG_1318 IMG_1320 IMG_1324 IMG_1326 IMG_1329 IMG_1330 IMG_1332 IMG_1335 IMG_1337 IMG_1340 IMG_1341 IMG_1344 IMG_1346 IMG_1347 IMG_1351 IMG_1354 IMG_1356 IMG_1358 IMG_1359 IMG_1364 IMG_1370