กิจกรรม

โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมทหารสื่อสาร บรรยาย ในเรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินอาเซียน”และการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นกลุ่มวัฒนธรรมอาหารการไทย (ทำลูกชุบ) กลุ่มวัฒธรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย (พวงกุญแจผ้าไทย)กลุ่มงานวัฒนธรรมงานดอกไม้ไทย (ศิลปะการพับดอกบัว) เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย และกิจกรรมการศึกษาดูงาน จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเชิงอนุรักษ์   เมื่อวันที่ 20-22  มีนาคม 2558  จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา

1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (16) 1 (17) 1 (15) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 2 (9) 2 (11) 2 (10) 2 (12) 2 (13) 3 (1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 3 (6) 3 (7) 3 (8) 3 (9) 3 (10) 3 (11) 3 (12) 4 (1) 4 (2) 4 (3) 4 (4) 4 (5) 4 (6) 4 (7) 4 (8) 4 (9) 4 (10) 4 (11) 4 (12) 4 (13) 3 (1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 3 (6) 3 (7) 3 (8) 3 (9) 3 (10) 3 (11) 3 (12) 3 (13) 3 (14) 3 (15) 3 (16) 3 (17) 3 (18) 3 (19) 3 (20) 3 (21) 3 (22) 3 (23) 3 (24) 3 (25) 3 (26) 3 (27) 3 (28) 3 (29) 3 (30) 3 (31) 3 (32) 3 (33) 3 (34) 3 (35) 3 (36) 3 (37) 3 (38) 3 (39) 3 (40) 3 (41) DSC_0001 DSC_0001-1 DSC_0012 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0048 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0075 DSC_0079 DSC_0091 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0104 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0135 DSC_0144 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0151 DSC_0159 DSC_0164 DSC_0168 DSC_0176 DSC_0191 DSC_0195 DSC_0196 DSC_0197 DSC_0203 DSC_0199 DSC_0205 DSC_0210 DSC_0212 DSC_0214 DSC_0217