กิจกรรม

อบรม วิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร

อาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารร่วมกับชมรมคลีนิกทักษะวิชาชีพ จัดอบรมเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพอาหารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อทราบถึงเทคนิคและวิธีการถ่ายภาพอย่างไรให้เป็นธรรมชาติ การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสงสำหรับการถ่ายภาพ การถ่ายภาพเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณพรทิพย์ ช้างแย้ม นักผลิตสารคดีด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คุณธนิสรา แก้วอินทร์