กิจกรรม

นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติการห้องอาหาร เตรียมความพร้อมของนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การปฏิบัติการห้องอาหาร นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่3 กลุ่ม 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร จำนวน 25 คน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการด้านธุรกิจอาหาร จำนวน 5 แห่ง ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยมีกำหนดกลุ่มละ 1 วัน ซึ่งกำหนดเวลาเข้าปฏิบัติงานในช่วงเวลาเดียวกับพนักงานของสถานประกอบการ ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (work base learning) เพื่อให้นักศึกษาเกิดสติปัญญา และเฉลียวฉลาด (wisdom) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงวุฒิประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากร้านโภชน์สภาคาร ร้าน กุ๊กชม ร้าน Dheva River House ร้าน ตุ๊งสเต็ก และร้านป้าแต้ว