กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงานมหากรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2015)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้จัดแสดงนิทรรศการ “IP Innovation and Technology Expo”ในงาน “มหากรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2015)” เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัฒกรรมต่างๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สร้างโอกาสและช่องทางการตลาด ให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้พบปะกับเจรจากับนักลงทุน รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ Hall 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค โดยอาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ นำเสนอเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มาลัยผ้า เข้าร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว