กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมสัมนาการประกวดออกแบบ Creative Textiles Award 2015

          ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมฟังสัมนาเรื่อง กิจกรรมการประกวดออกแบบ Creative Textiles Award 2015 และ การพัฒนาสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยนวัตกรรมด้านการแยกเส้นใยจากพืช และการปั่นแบบ Wet Spinning จัดโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพ

9 5 4 3 2 8 6 29498 29499 1