กิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมครูอาสาในประเทศภูฏาน

ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ และ อ.จักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก สำนักพระราชวัง ภูฏาน กับสนง. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปสอนเยาวชนภูฏานในการเป็นครูอาสาสอนการทำเทียนและสบู่ ระหว่างวันที่ 17-30 ธค.57 และครั้งที่2 ระหว่าง 27 ธค.-13 มค.58 เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ระหว่างประเทศ เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 ณ สพร.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี โดยมี ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน