กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ติวเข้มภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์งานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล ดำเนินโครงการโดยงานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวต่างประเทศ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558 ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ราชบุรี

 

DSC_0001 DSC_0722 DSC_0719 DSC_0715 DSC_0712 DSC_0702 DSC_0693 DSC_0691 DSC_0686 DSC_0682 DSC_0680 DSC_0676 DSC_0670 DSC_0668 DSC_0666 DSC_0767 DSC_0761 DSC_0752 DSC_0750 DSC_0749 DSC_0742 DSC_0741 DSC_0739 DSC_0731 S__10485820 S__10485819 S__10485815 S__10485811 S__10485810 S__10485808 S__10485807 S__10485798 S__10485796 S__10485793 S__10485792 S__10485788 S__10485785 S__10485784 S__10485780 S__10485776 S__10485767 S__10485766