กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ จัดครูอาสา สอนเยาวชนภูฏานภาคฤดูหนาว ระยะที่ 2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดครูอาสาสมัครสอนการทำเทียนและสบู่ ให้กับเยาวชนภูฏาน ในช่วงปิดภาคฤดูหนาว เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนภายในประเทศ ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และการทำเทียน ในรูปแบบงานHand Made ที่เน้นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศภูฏาน โดยมีอาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์จักราวุธ ภู่เสม เป็นครูอาสาดังกล่าว ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 13 มกราคม 2558 ณ Gyelposhing Higher Secondary School, Monger ราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน