กิจกรรม

ขอพรปีใหม่ 2558

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึก แด่ อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557