กิจกรรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกาษา และนักศึกษาชั้นปีที่1 และชั้นปีที่3 เทียบโอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง ทรานสคิปต์กิจกรรม(Activity Transcript) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้บรรยาย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

DSC_0306 DSC_0317 DSC_0319 DSC_0321 DSC_0325 DSC_0334 DSC_0335 DSC_0339 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0364 DSC_0379 DSC_0384