กิจกรรม

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต