กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ตัดสินการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ภายใน “กิจกรรมการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งทักษะการงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนไทรน้อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557