กิจกรรม

จัดอบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตก่อนไปประจำการ ณ ต่างประเทศ

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร  ฝึกอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แบบพื้นฐาน ให้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนจะไปประจำการ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร

โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วยการอบรมทฤษฎีอาหารและขนมไทย หลักสูตรการทำ กระทงทอง ข้าวเหนียวมูน ผัดไทย มัสมั่นไก่ การจัดดอกไม้บนโต๊ะรับประทานอาหาร และการจัดกระเช้าผลไม้ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสืบทอดและเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ตัวแทนประเทศเพื่อนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไป