กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่งานวิจัยสำหรับผู้พิการ

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับผ้พิการ (Design and Development of Industrial sewing machines to use for People with disabilities)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อช่วยในการใช้งานจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว ฝีเข็มกุญแจ สำหรับผู้พิการทางขา ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2557