กิจกรรม

โชว์งานฝีมือไทย… รับแขกต่างประเทศ

ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ Ms. Andrea Gardner, Coodinaror of International Relation จาก Oklahoma State University Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 15 ตุลาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร
โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  นำชมบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทย ในรายวิชาการแกะสลักผักผลไม้และศิลปการจัดพาน พร้อมเข้าชมศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่จัดแสดงผลงานทางด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ไว้หลากหลายผลงาน เช่น ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย พานพุ่ม บายศรี สำรับอาหารประจำภาค เครื่องแขวนไทย งานประดิษฐ์ไทย และผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านผ้าและศิลปประดิษฐ์
ทั้งนี้ ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้านคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมเพื่อธการศึกษาได้ ในวันและเวลาราชการ โดยติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์  02-2819756-8 #0,5211