ข่าวประกาศ

ศึกษาดูงานด้านคหกรรมศาสตร์ ณ Brescia University College ประเทศแคนาดา

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางคหกรรมศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านคหกรรมศาสตร์และภาคบริหารจัดการ ณ Brescia University College เมืองลอนดอน (London) ประเทศแคนาดา

โดยมี Alicia c. Garcia, PhD, RD, CFE Chair, Division of Food and Nutritional Sciences Donna Rogers, PhD Academic Dean Jennifer Coughlin Associate Registrar, Student Success และ Rhea Johnson Associate Registrar, Recruitment and Admissions ให้การต้อนรับ