กิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU)

ผู้บริหารของบริษัทไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เข้าพบ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมทร.พระนคร เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสหกิจศึกษากับทาง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และมีประสงค์จะเรียนเชิญท่าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.ระนคร ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยี   คหกรรมศาสตร์ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อไปเยี่ยมชมกิจการอาหารไทย ณ ร้านอาหาร“Orchid”เมืองเลคทาโฮ และร้าน“SHABUGRILL”เมืองลาสเวกัส ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สืบเนื่องมาจากบริษัทไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้เชิญผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ ตัวแทนอาจารย์ในการให้คำปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม และนำนักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 6 คน ณ ร้านอาหาร“Orchid”เมืองเลคทาโฮและร้าน“SHABUGRILL” เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ทางบริษัทฯ เกิดความพึงพอใจกับนักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจศึกษาเป็นอย่างมาก และพร้อมจะรับบัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ไปทำงานประจำ ณ ร้านอาหาร“Orchid”เมืองเลคทาโฮ และร้าน“SHABUGRILL”เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา