กิจกรรม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีศิลปะเดคูพาจ ณ จังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำวิทยากรจากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และ อาจารย์กิตติ ยอดอ่อน จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพพลาสติกสานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยในรูปแบบการตกแต่งด้วยศิลปะเดคูพาจแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพลาสติกสีรุ้ง โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2557 ณ จังหวัดสิงห์บุรี