กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 57

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 และนักศึกษาเทียบโอน เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่ ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมอันได้แก่ สังคมใหม่ สถานที่เรียนใหม่ ครู-อาจารย์และเพื่อนใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2557  ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี