กิจกรรม

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับสมรรถนะ ทางวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูงขึ้น

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับสมรรถนะ ทางวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 100 คน โดยในระยะที่ 1 ฝึกอบรมและปฏิบัติการทางวิชาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในงานคหกรรมศาสตร์  พัฒนาผลิตภัณฑ์งานผ้า งานประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์อาหาร ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557 ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครปฐมจังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม   ถึง 4 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ  กับสมาคมวิชาชีพ

12 (2)23 4 (1)4 (2) 4 (3) 4 (4)DSC_0542 4 (5) 4 (6) 4 (7) 4 (8) 4 (9) 4 (10) 4 (11) 4 (12) 5DSC_0480 DSC_0486 DSC_0487DSC_0498DSC_0503 DSC_0515DSC_0516 DSC_0517DSC_0397DSC_0402DSC_0542 DSC_0527