กิจกรรม

งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุม D-Hall คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้  ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์  กี่อาริโย  รับ 2 รางวัล  ได้แก่ 

รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2556

รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย ระดับดีมาก

2. รางวัลบุคคลดีเด่น   

     กลุ่มข้าราชการพลเรือนระดับอาจารย์ ระดับดีเด่น  ได้แก่ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์

     กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย  ระดับดีเด่น   ได้แก่ อาจารย์ปรัชญา  แพรมงคล

     กลุ่มลูกจ้าประจำ   ระดับดีเด่น    ได้แก่ นายชยากร กองจันดา

     กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ระดับดีเด่น    ได้แก่  อาจารย์ดวงรัตน์  แซ่ตั้ง

3. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555

ได้แก่  อาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล  สาขาการช่างฝีมือ

อาจารย์เจตนิพัทธ์  บุณยสวัสดิ์   สาขาคหกรรมศิลป์

อาจารย์ชมภูนุช   เผื่อนพิภพ       สาขาสิ่งแวดล้อมดีเด่น

4. รางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้แก่ อาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์

5. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรีพรรณ ตรีศักดิ์ศรี  ข้าราชการบำนาญ

คุณสตีเว่น ซาน บริษัทไทย อกริ ฟูดด์ จำกัด (มหาชน)

บริบัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด

จึงนับได้ว่า บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีคุณภาพและความสมัครสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจ ในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สืบไป

1.1 1 2 3 4 8 7 6 5 9 10 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0248 DSC_0243 DSC_0228 DSC_0218 DSC_0258 DSC_0261 DSC_0269 DSC_0273 DSC_0291 DSC_0288 DSC_0281 DSC_0276 DSC_0294 DSC_0298 DSC_0301 DSC_0304 DSC_0320 DSC_0317 DSC_0312 DSC_0310 DSC_0324 DSC_0329 DSC_3652 DSCN6957 DSCN6964 DSCN6986 DSCN6994 DSCN6998 DSCN6999 DSCN7003 DSCN7007