กิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา