กิจกรรม

กระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือคณะจัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และเทียนหอมให้แก่เยาวชน ณ กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน

ผู้อำนวยการจิตเกษม ตัณฑศิริ ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 2  กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมาประสานงาน กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เพื่อขอความร่วมมือกับจัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนการทำสบู่และเทียนหอมให้แก่เยาวชน จำนวน 30 คน ในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ครูผู้สอน ณ กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน  โดยทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดส่งครูอาสาเพื่อไปปฏิบัติการสอนสบู่ โดย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และปฏิบัติการสอนการทำเทียนหอม โดย อาจารย์ณนนท์  แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และ อาจารย์อนุสรณ์  ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชา การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2557 ณ ประเทศภูฏาน

S__20521104 S__20521103 S__1376273 S__524295 S__287025 IMG_0670 DSC_0728 ภูฏาน 2 IMG_0890 IMG_0619 DSC_1006 DSC_0914 DSC_0695 DSC_0515 DSC_0303