ข่าวประกาศ

โครงการปลูกจิต

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D”

ระหว่างวันที่  13-16 ธันวาคม 2556 

  • วันที่ 13 ธันวาคม  2556  ณ คณะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • วันที่ 14-16 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานพุทธมณฑล อ.ศาลายา  จ.นครปฐม 

กำหนดการ