กิจกรรม

ประกาศจากทางแผนกวิชาทหาร 1/57

ประกาศ จากทางแผนกวิชาทหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  1/57 

     จากที่งานวิชาทหารฯ ได้ติดประกาศเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการฯ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 นั้น มีนักศึกษาที่ได้แจ้งความประสงค์ พร้อมส่งหลักฐานเพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ในรอบแรก จำนวน 28 นาย ซึ่งงานวิชาทหารฯ ได้ดำเนินการเรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ดังกล่าว ให้เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อนักศึกษาในใบบัญชีงบหน้าที่แนบท้ายนี้ โดยสิ่งนักศึกษาจะต้องดำเนินการ คือ 

        1)  ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เขต/อำเภอ จังหวัด ของตนเองหากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข   โทรศัพท์ : 081-9175034 

       2) นักศึกษาที่ทางคณะฯ ได้ดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ให้แล้ว จะต้องไปแสดงตัว ในวันตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา และ สถานที่ ในหมายเรียก (สด.35) เพื่อยืนยันตัวตนในการขอผ่อนผันปี 2557 นี้ด้วย แต่หากนักศึกษา เพิกเฉย และ ไม่ไปแสดงตน ในวันตรวจเลือกฯ แล้ว จะถือว่า มีความผิดทางกฎหมาย   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ภาพนิ่ง4 ภาพนิ่ง3 ภาพนิ่ง2