Archive for ตุลาคม, 2013

 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557 (สถานศึกษาที่คณะจัดส่งเอกสาร) ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557 กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2557 โปรดชำระเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. รายงานตัว (ก่อนชำระเงิน) ณ ห้อง 2206  ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา หมายเหตุ :  […]

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557 (สถานศึกษาที่คณะจัดส่งเอกสาร) ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557 กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2557 โปรดชำระเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. รายงานตัว (ก่อนชำระเงิน) ณ ห้อง 2206  ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา หมายเหตุ :  […]

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบระบบโควตาประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 6 สาขาวิชา มียอดผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนกว่า 500 คน โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการมีผู้นิยมสมัครมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  โควตาประจำปีการศึกษา 2557

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบระบบโควตาประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 6 สาขาวิชา มียอดผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนกว่า 500 คน โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการมีผู้นิยมสมัครมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใย  ชาวโชติเวช ใน Concept วัยอลวน” แด่ผู้เกษียณอายุราชการได้แก่ อาจารย์นิศารัตน์ สุขเอม ผศ.เกศิณี  บำรุงไทยและนายเจรียน สุขเอี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่  27 กันยายน 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  งาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใย  ชาวโชติเวช ใน Concept วัยอลวน” แด่ผู้เกษียณอายุราชการได้แก่ อาจารย์นิศารัตน์ สุขเอม ผศ.เกศิณี  บำรุงไทยและนายเจรียน สุขเอี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่  27 กันยายน 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

  Continue Reading...

Page 1 of 11