ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโควตา ปีการศึกษา 2557

(สถานศึกษาที่คณะจัดส่งเอกสาร)

โปรดชำระเงินภายในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

รายงานตัว (ก่อนชำระเงิน)

ณ ห้อง 2206  ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา

หมายเหตุ :  พ้นกำหนดการชำระเงินในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556   ถือว่าสละสิทธ์

         

โควตาประจำปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดสอบระบบโควตาประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 6 สาขาวิชา มียอดผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนกว่า 500 คน โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการมีผู้นิยมสมัครมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์DSCN2839 DSCN2838 DSCN2826 DSCN2831 DSCN2867 DSCN2860 DSCN2863 DSCN2865 DSCN2866 DSCN2882 DSCN2879 DSCN2872 DSCN2859 DSCN2846 DSCN2844 DSCN2836 DSCN2823 DSCN2816 DSCN2815 DSCN2810 DSCN2809 DSCN2801

งาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใย  ชาวโชติเวช ใน Concept วัยอลวน” แด่ผู้เกษียณอายุราชการได้แก่ อาจารย์นิศารัตน์ สุขเอม ผศ.เกศิณี  บำรุงไทยและนายเจรียน สุขเอี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่  27 กันยายน 2556 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

1 2 (2) 2 (3) 2 (4) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 4 (1) 4 (2) 4 (3) 4 (4) 5 (1) 5 (2) 6 7 (1) 7 (2) 8 9 11 (1) 11 (2) 11 (3) 11 (4) 12 13 14 16 17 18 19 DSC_0019 DSC_0024 DSC_0030 DSC_0049 DSC_0067 DSC_0071 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0244 DSC_0253 DSC_0263 DSC_0287 DSC_0292 DSC_0297 DSC_0301 DSC_0320 DSCN2575 DSCN2577 DSCN2620 DSN2621