กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ศึกษาดูงานการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเป็นแนวทางให้นักศึกษานำความรู้ที่ไดรับ ไปใช้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ บริษัท แอลทียู แอพพาเรล จำกัด จังหวัดนครปฐม

06 (1) 05 04