กิจกรรม

การอบรมระยะสั้น แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมระยะสั้นภายใต้ชื่อโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะประดิษฐ์จากงานศิลปะไทยในเกาะรัตนโกสินทร์สู่ชุมชน” ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนกว่า 90 คน โดยหลักสูตรในการอบรมประกอบด้วย การประดิษฐ์บายศรีปากชาม เครื่องแขวนไทย (กลิ่นตะแคง) และมาลัยลูกปัด  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน  ได้มีทางเลือกในการนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อตนเองพ้นจากความผิดและออกไปสู่สังคมภายนอก เพื่อจะได้มีอาชีพหาเลี้ยงตนและครอบครัวต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2556 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ

1 2 3 4 5 DSCN9741 DSCN9760 DSCN9762 DSCN9790 DSCN9805 DSCN9827 DSCN9843 DSCN9863 DSCN9913 DSCN9921 DSCN9950 DSCN9954 DSCN9957 DSCN9966 DSCN9970 DSCN9972 DSCN9975 IMG_0361 IMG_0381 IMG_0398 IMG_0403 IMG_0629