กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

เกชา

 

 

 

 

 

นายเกชา ลาวงษา นักศึกษาชั้นปริญาตรีปี ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานเด็กแห่งชาติ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ