ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 2-2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์   สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  2/2556
**** 1.ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กำหนดสอบวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2556  ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม