ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ ครั้งที่ 2/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

**** 1.ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิชาอาหารและโภชนาการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโทคหกรรมศาสตร์บัณฑิต ด้านแฟชั่นและสิ่งทอ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2556 เวลา (ภาคเช้า)09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.