ข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี(รอบ 3)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี(รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตร 4 ปี  จำนวน  2  สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน  1  สาขาวิชา

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (เฉพาะแผนวิทย์-คณิต)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   จำนวน  1  สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

หลักสูตรเทียบโอน  จำนวน  2 สาขาวิชา

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต      จำนวน 2  สาขาวิชา

1.สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

***สมัครด้วยตนเอง ที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 20 – 27 พ.ค. 56 ติดตอสอบถามไดที่ ฝายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   มทร.พระนคร โทร. 085-067-9376  , 02-281-9756-8 ตอ 2305-6

ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ  เพิ่มเติม (รอบ 3 ) ปีการศึกษา 2556

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.